A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл / Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа / АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хэрэгжүүлэх хугацаа Хяналт тавих, хариуцах албан тушаалтнууд
1. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаархи тайланг тогтоосон хугацаанд аймгийн Засаг даргад ирүүлэх, тайланд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд гарсан хүндрэл, бэрхшээл, ололт амжилт, хүрсэн үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын саналыг тусгасан байх. 2019 оны 6 дугаар сарын 10, 11 дүгээр сарын 01-ний дотор Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

2. Авилгын эсрэг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагаас гарсан санал санаачилга \уриа, уриалга, мэдэгдэл, амлалт гэх мэт\-д нэгдэн, дэмжиж ажилласан байх. Жилдээ  

Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

Удирдах албан тушаалтнуудын авилгатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, хүчин чармайлт, санаачилга бодитой үлгэр жишээ байх Жилдээ  

Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

3. Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах зорилтот бүлгийг тодорхойлох чиглэлээр олон нийтийн судалгаанд тулгуурлан соён гэгээрүүлэх ажил зохион байгуулах. Жилдээ  

Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

4. Удирдах албан тушаалтнуудын авилгатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, хүчин чармайлт, санаачлага бодитой үлгэр жишээ байдлын талаар ажилтнууд болон иргэд үнэлгээ өгсөн байх. \Энэ үнэлгээг ТББ-ыг ил тод нээлттэй сонгон шалгаруулж, хийлгэсэн байх\ Жилдээ

 

 

 

Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

5. Албан тушаалтан, албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үр дүнтэй ажил, арга хэмжээ \шударга ёс, ёс зүй, сонирхлын зөрчлийн талаархи сургалт хэлэлцүүлэг, ярилцлага, өдөрлөг гэх мэт\-г зохион байгуулж үр дүнг тооцон цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлсон байх. жилдээ  

Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

6. Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэн зөв шударга үнэлэх.\энэ талаар гомдол санал гараагүй байх\ Хагас, бүтэн жилээр  

Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

7. Байгууллагын дотоод аудит, хяналт шалгалтын ажлын хүрээнд илэрсэн болон илтэд тодорхой байгаа авилгын зөрчлийн талаар мэдээлж, арга хэмжээ авах. Тухай бүр Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

8. Бусад байгууллага иргэдийн гомдлоор илэрсэн зөрчилгүй байх жилдээ Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

9. Шүүхээр авилгын гэмт хэрэгт ял шийтгэгдээгүй байх жилдээ  

Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

10. Боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд иргэд олон нийт, сонирхогч бүлгийн санал шүүмжлэлийг цахим хуудсаар хүлээн авах нөхцлийг бүрдүүлэх Тухай бүр Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

11. Тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн төсвийн төслийг цахим хуудсандаа байршуулах 1 сарын 10, 4 сарын 1, 8 сарын 15-ны дотор Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

12. Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг цахим хуудсандаа байршуулах. 4 сарын 1-ний дотор  

Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

13. Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь байршуулах 4 сарын 1-ний дотор Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

14. Тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх Өөрчлөлт орсноос хойш ажлын 14 хоногт тухай бүр Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

15. Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг нээлттэй болгох \Татварын болон татварын бус орлогын талаархи мэдээлэл\ Улирал тутам Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

16. Үйлчлүүлэгчээс авч байгаа төлбөр хураамжийн жагсаалтыг гаргаж, цахим хуудсанд бүрэн байршуулах 1 дүгээр улиралд Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

17. Чиг үүргийн дагуу нууцад хамаарахаас бусад бүртгэлийн талаархи мэдээллийг цахим хуудсандаа ил тод болгох. Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

18. Сонгон шалгаруулалт явуулах талаар цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх Тухай бүр Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

19. Гарсан сул орон тоонд албан тушаалтныг түр томилох тухай бүрт тухайн ажлын байрны шаардлагын талаар олон нийтэд мэдээлж, ирсэн өргөдөл хүсэлтийн дагуу тодорхой шалгуураар түр томилон ажиллуулж байх. Тухай бүр Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

20. Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолтыг нягтлан үзэж, шаардлагатай бол шинэчлэн баталж мөрдүүлсэн байх, сул орон тоо нөхөх тухай бүрт ажлын байрны тодорхойлолтыг өөрчлөхгүй байх. 1 дүгээр улиралд Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

21. Албан хаагчдад тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлага, хариуцсан ажил үүргийн талаархи мэдээллийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулж, нээлттэй болгох. 1 дүгээр улиралд Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

22. Эрх бүхий албан тушаалтан-\ЭБАТ\-ыг томилж ажиллуулан, урамшуулал өгч байгаа байдлыг цаашид үргэлжлүүлэх, ЭБАТ-ыг өөрчилсөн тухай бүрт АТГ-т мэдэгдэж байх. жилдээ Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

23. ЭБАТ-ын чиг үүргийг ажлын байрны тодорхойлолт болон ажил үүргийн хуваарьт тусгасан байх. жилдээ Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

24. АТГ-аас зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдсан байх. Тухай бүр Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

25. ЭБАТ-ын үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх. жилдээ Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

26. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа дүрэм, журам, эрх бүхий албан тушаалтны хүчин төгөлдөр шийдвэрийг цахим хуудсанд байршуулсан байх. 1 дүгээр улиралд Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

27. Хууль тогтоомжоор тогтоосон өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж сурталчлах Жилдээ 2-оос доошгүй удаа Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

28. Өргөдөл, \санал мэдэгдэл\, гомдол, хүсэлт, мэдээлэл хүлээн авах утасны дугаар, хайрцаг, санал хүсэлтийн дэвтрийн байршил, факсын дугаар, цахим хаяг зэргийг олон нийтэд ил тод байршуулж, иргэдээс өргөдөл, гомдол хүлээн авах бүх нөхцлийг бүрдүүлэх. Оны эхнээс Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

29. Өргөдөл, гомдол хүлээн авах ажилтны нэр хаяг, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, удирдах албан тушаалтны иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас, мэдээллийн самбарт нээлттэй байршуулах. Оны эхнээс Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

30. Зөрчил үүссэн болон үүсч болзошгүй тохиолдолд зөвлөмж өгөх, тайлбарлан таниулах зэргээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах Тухай бүр Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

31. Зөрчлийн талаархи мэдээллийг АТГ-т хүргүүлж, зөрчил үүссэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх Тухай бүр Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

32. АТГ-аас ирүүлсэн албан бичиг, зөвлөмжүүдийн биелэлтийг хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах, авсан арга хэмжээ, түүний үр дүнгийн талаар хариу хүргүүлэх. Тухай бүр Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид

33. Орон нутгийн телевиз, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг мэдээлэл нээлттэй олж авах боломжоор ханган ажиллах Жилийн турш Ц.Мөнхбат

Албан хаагчид